پلتفرم برگزاری مجامع شرکت ها

برگزاری مجمع
شرکت خود را به ما بسپارید

در مجامع به صورت آنلاین
شرکت کنید و با مدیران در تعامل باشید